הייזרהה תינכת
(תיתצובקו תישיא)

יהוז .העובקו החוטב היזרהל רתויב הליעיהו החילצמה ךרדה
תועצמאב ,שדח םייח ןונגס תלחתה לא ,הטאיד תינכת דוע אל
,רשוכ ינומיא תבלשמ רשא ,רשוכו היזרהל תידוחיי תינכת
.היגולוכיספו הנוזת

תוללוכ - תיתצובקהו תישיאה - היזרהה תוינכת יגוס יתש
םייעוצקמה םינמאמה לש םתכרדהב ,עובשב םימעפ רפסמ םינומיא
הגרדהב םינמאתמה םיעיגמ םכלהמב רשא םינומיא ,זכרמה לש
.רשוכל םיסנכנו היזרהל םיאתמ תוירולק תפירש ןזאמלתונורקע םיפתתשמה םידמול היזרהה תוינכת ךלהמב
תודידמ םירבועו היזרה לש היגולויזיפו הנוזת
.ןמוש יזוחא תורוקיבו.תועובש 14 - ל 8 ןיב היזרהה תוינכת ךשמ

ישיא ןומיאב םיניינועמ רשא םישנאל תדעוימ תישיאה תינכתה
ןמאמה תישיאה תינכתב .םהל םיאתמ וניא יתצובקה ןומיאהש וא
תחת םיכרענ םינומיאהו ףתתשמה תיבל םיעיגמ הנוזתה ץעויו
.םייעוצקמ קפוד ידמב שומיש ךות ,הדומצ הכרדה

.הדיל רחאל םישנל םג המיאתמ תינכתה
:הנושאר השיגפ םואיתו המשרהל
תיטרפ הכרדהל זכרמה OneforOne דובכל
03-6956148 סקפב וא ינורטקלא ראוד תועצמאב

ןויסינ רועיש ןימזהל שקבא

:גוחל

:םויל

:ךיראתב


:העשב

סנכית הנמזהה ;תוחפל שארמ םימי 3 ןויסינ רועיש ןימזהל שי***
***זכרמהמ ינופלט רושיא תלבק רחאל קר ףקותל


הנושאר ץועיי תשיגפל דעומ ימע םאתל םישקבתמ םכנה
.היזרהה תינכת תרגסמב   
םיפסונ םיטרפ תלבק ךרוצל ינופלט רשק ימע רוציל םכשקבא
תינפוג תוליעפ יאשונב יעוצקמ רמוח םכמ לבקל חמשא
.םישדח םיעצבמו תויוליעפ ,םיגוח רבדב םינוכדע ןכו היזרהו   
,הנוזת םי/אשונב ייתולאש לע בישהל ולכות םא םכל הדוא
:תינפוג תוליעפו היזרה   
:םש
:החפשמ
רכז
הבקנ
:ןימ
:הדיל ךיראת

:תבותכ
:בוחר
:'סמ
:בושי


:דוקימ


:'לט
:סקפ