תואנדסו תואצרה

,בר םולש ה/דבכנ ת/להנמ

םלוכל הרורב ,תימנידו תיתורחת תיקסע הביבסב ,םויכ
.ןוגראה לש ישונאה באשמב העקשהב ךרוצהו תויאדכה ,תובישחה
לש םיימינפ םיעוריא תרגסמב וא ,הדובעה םוקמב תואצרה
,הרשכה תורטמ םודיקל הליעיו החונ ךרד תווהמ ,ןוגראה
.ןוגראה ישנא חופיטו הרשעה ,החוור

םיצרמה יבוט ידי לע תורבעומה ,תואצרה לש רחבמ םכינפב
קוויש ,תוגהנתהה יעדמ ,שונא יסחי ןוגכ םיאשונב ,ץראב
הנוזת ןוגכ םיאשונב ןכו ,ב"ויכו ישיא חותיפ ,תוניוצמו
.תואנותיעו תרושקת ,ילילפה טפשמה ,תינפוג תוליעפו

םיפסונ םיטרפ תשקב ,הלאש לכל םכתורישל דמוע זכרמה תווצ
תועצמאב תואצרה ןימזהל ןתינ .האצרה םוקמו דעומ םואת וא
סקפ תועצמאב וא ינורטקלאה ראודב תואצרה תנמזה ספוט
.03-696-88-69 'לטב וא 03-6956148


םיכרד ,םייחבו הדובעב ישפנ ץחל יבצמל תובוגתו םינייפאמ
.תודדומתהל םילכו
'נואב הצרמ ,ריכב החמומ גולוכיספ ,הדש אגרש ר"ד :תאמ
.טייגניו ןוכמבו םיצוביקה רנימסב ,ביבא-לת


,תונורסחו תונורתי ,םינייפאמ ,ונורקע ,תווצו הצובק
יוצימלו הצובק שוביגל םיכרד ,הצובק תוחתפתהב םיכילהת
.תיתצובקה תוליעפה תונורתי
'נואב הצרמ ,ריכב החמומ גולוכיספ ,הדש אגרש ר"ד :תאמ
.טייגניו ןוכמבו םיצוביקה רנימסב ,ביבא-לת


,תוריש ,ןויער לש הריכמ ןיעמ תעצבתמ םישנא ןיב עגמ לכב
לש םייעוצקמ תודוסו םיפיט ,תוקינכט תרכה .יומיד וא רצומ
בייחו יאדכ ,לוכי קוסיע לכב םדא לכ רשא ,תוריכמ ישנא
םיניזאמה גוסו יפואל רמוחה תמאתהו שגד תמיש ךות ,ץמאיש
.םהיכרוצו


בוטה תורישה תא תוקפסמה תורבחה לש תואמגודו תודוס ,םיפיט
תא ךירעהלו שגרתהל ,בהלתהל חוקל לכל םורגל ךיא .םלועב
ךישנאל םורגל דציכו ,ךלש קסעה םע עגמה תאו לביקש תורישה
.בלה לכמ ןייוצמ תוריש קינעהל

זכרמה לש םיריכב םינמאמ י"ע תורבעומ ל"נה תואצרהה יתש
.בותכ יעוצקמ רמוח תקולח תוללוכו רישי קווישל ילארשיה


,תועטל טפשמה תכרעמ ייוכיס ,תוטודקנאו םירופיס ,םיכלהמ
םירופיס ,תוידגנ תוריקחו ןועיטה תקסיע ,םיישיא ןיב םיסחי
.טפשמה תכרעמ לומ ודמעב עשפה םלועמ
.לארשיב םיילילפה ןידה יכרוע יריכבמ ,זג ישש ד"וע :תאמ


"יאנותיעה ןויארה לש םיעלקה ירוחאמ"
תויתא תולאש ,םיטבל ,תונותיעה עוצקמ תודוסו יזר
.בתכה לע ולע אל רשא תוניינעמ תוטודקנאו
ןועובשב הנשמ תכרוע ,רירב ןדיבא הירורב 'בג :תאמ
.לארשיב תונותיעה ישנא תוריכבהמ ,השיאל


תוקירזב יולתה תרכוס הלוח ,לאומס םאר לש וייח רופיס
תרמצל עיגהו תולבגמל ענכיהל בריס רשא ,12 ליגמ ןילוסניא
םיישיא םיאיש שוביכלו םינעוצקמה ץורמה יגהנ לש תימלועה
הוולמה םייח ךרד לש הרופיס .םימיהדמ םיימואלניבו
,םילושכמ לע תורבגתהו ךרד תוצירפ ,תדמתמ תודדומתהב
.ימצע יוצימו תוניוצמ ,םייעוצקמו םיישיא
.לאומס םאר רמ :תאמ


י"פע שונא יסחיו םיצחל לע תורבגתה ,םיטקילפנוק ןורתפ
המירז ,י'צ-יאטה ךרד ,Yang & Yin תיניסה היפוסוליפה
.םידוגינ לש בצממ תומלשו
תרבח לעבו י'צ-יאטל ריכב ךירדמ ,אריפש ינור רמ :תאמ
.קט-יה


הטילש ,תושיגפ לוהינ ,ןמז יוצימו יביטקפא לוהינל תוקינכט
.ןמז זובזב םוצמצ ,תימצע ןמז תכרעה ,ןמזב
החנמו ינוגרא ץעוי ,יתיישעת גולוכיספ ,ןרק הקיבצ רמ :תאמ
.תואנדס


יתורחתה קושב יסחי ןורתי תגשהל חתפמה הניה תיתריצי הבישח
םושיו תועדומ ,תלוכי חותיפל תוקינכטו תונורקע .םויה לש
.תיתריצי הבישח
החנמו ינוגרא ץעוי ,יתיישעת גולוכיספ ,ןרק הקיבצ רמ :תאמ
.תואנדס


"תואירבו תינפוג תוליעפ הנוזת"
הנוכנ הנוזת ,םוסרפב רקשו תמא ,הנוכנ הנוזתל סיסבה
בל תולחמ תעינמל ןתובישח ,םוימויה ייחב תינפוג תוליעפו
.הנמשהו
,טייגניו ןוכמב הצרמ ,הנוזתב .M.Sc ,וטוסק לבוי רמ :תאמ
.לארשי תורחבנ לש יאנוזת


תוליעפ ,הנוכנ הנוזת ,הטאיד ,לקשמב הדירי ןיב רשקה לע
.היזרהו תולוקשמ ,תינפוג
הצרמ ,הנוזת ץעוי ,ינפוג ךוניחב .B.Ed ,םולש ביני :תאמ
.הייזרהו הנוזת יאשונב
ץעוי ,ינפוג ךוניחל ריכב ךמסומ הרומ ,םולש ביני רמ :תאמ
.טייגניו ןוכמבו ףוגה תוברתל השרדמב הצרמו הנוזת


דוקפתל תיבב שחרתמה ןיב רשקהו העפשהה ,ןילמוגה יסחי
בהזה ליבש תא אוצמל דציכ ,הדובעב הקופתו
.הדובעה יצחלל החפשמה ייח ןיב


יסחי תוכרעמ ,ישיאה דוקפתה לע התעפשה ,תיבויח הבישח
יוצימ ,רומוהב שומיש ,תויונמוימו תוטיש ,תוקינכט ,הדובע
.התועצמאב ימצע


םירבעמו םיבלש ,תרושקתה רופישו יגוז ןיבה רשקה תרשעה
,חוכ יקבאמ ,םינתשמ םיכרצ ,תויפיצ ,החפשמבו תויגוזב
.הימונוטוא לומ תוימיטניא ,םיטקילפנוק ןורתפ
תרושקתל תואנדס תחנמו תצעוי ,תלפטמ ,לארה הקבר 'בג :תאמ
.ביבא-לת 'נואב הצרמו החפשמו תישיא ןיב

.לארה הקבר תרבג תאמ ל"נה תואצרהה תשולש


ייחבו הדובעב תיביטרסא תרושקת ,תוישיא ןיב תואקסע חותינ
תלוכיה ,(םיחצנמ ינאו התא) win-win תייגטרטסא ,םוי םויה
תרצויה תינסרוד תרושקתמ תוענמיה ,"אל" דיגהלו ןגרפל
.לוהינב תויביטרסא ,תויודגנתה
תללכמב הצרמ ,ריכב החמומ גולוכיספ ,ןמיונ ינד ר"ד :תאמ
.ביבא-לת תטיסרבינוא לש ץוח ידומילל הדיחיבו טייגניו

:םיפסונ םיטרפלו תואצרה םואתו תנמזהל
תיטרפ הכרדהל זכרמה OneforOne דובכל
03-6956148 סקפב וא ינורטקלא ראוד תועצמאב

:תואבה תואצרהה תודוא םיפסונ םיטרפ לבקל / ןימזהל םינינועמ וננה

"קחשהל ילבמ דדומתהל - ץחל"
"ךמצע תא רוכמל ךיא"
"םילודגה תורישה ינתונ לש םינטקה תודוסה"
"םיעלקה ירוחאמ ילילפה טפשמה"
"ונופצמ םע יאנותיעה שגפמ"
"תדמתמ העונתב תויחל"
"תרחא רשפא"
"יביטקפא ןמז לוהינ"
"תיתריצי הבישח"
"תואירבו תינפוג תוליעפ הנוזת"
"!הנוכנה ךרדה :הייזרהו תינפוג תוליעפ"
"הריירקו הדובע ,החפשמ ייח"
"םייחב תיבויחה השיגה תונמוא"
"םייחה לגעמבו תויגוזב - דחיבו דוחל"
"תוישיא ןיב תואקסעב תיביטרסא תרושקת"

.תואצרהה םוקמו דעומ םואיתל םדקהב רשק ונמע רוציל אנ
:םש
:החפשמ
:הרבח
:דיקפת
:תבותכ

:'לט
:סקפ