םיעוראו םיגוח
,ה/דבכנ ת/להנמ
ישנא תלעפה תויורשפאב םכתוניינעתה לע םכל םידומ ונירה
,הלעפהה ימי תרגסמב וא/ו תינפוג תוליעפ יגוחב םכתרבח
הכרדהל זכרמה OneforOne לש םייביטקרטאה ףיכו טרופס
.תיטרפ

,הדובעה םוי םויסב ןוגראה ישנאל תינפוג תוליעפ יגוח
רשוכה רופישל הליעי ךרדכ םמצע וחיכוה ,וכלהמב וא ותליחת
תופייעה תשוחת תא רגממש ןפואב םינמאתמה לש ינפוגה
.םהלש ישיאה קפסהה תא הלעמו ץרמה תמר תא לידגמ ,הדובעב
,םיימינפ םיצחל רורחשל תינפוגה תוליעפה תמרוג ךכל ףסונ
.ימוי םויה דוקפתבו חורה בצמב רופישלו תישפנ היפרה
תומכל תמרוג ,הדובעה םוקמב תינפוג תוליעפ יגוח לש םתחיתפ
תמרותו ,הלא םיגוחב ליעפ קלח תחקל םידבוע לש רתוי הבר
תווצל הלהנהה ירבח ןיב םיישיא-ניבה םיסחיה קודיהל
תונמאנ תרבוג לכה ךסבו ,םמצע ןיבל םידבועה ןיבו םידבועה
.םתדובע םוקמל ןוגראה ישנא


ונה הדובעה תומוקמב וניכירדמ י"ע םירבעומה םיגוחה ןווגמ
םימיאתמ רשא ,םיאבה םיגוחה תא ,ראשה ןיב ,ללוכו ,לודג
:תאזכ תרגסמב הלעפהל דחוימב
יללכ ינפוג רשוכו תולמעתה
זיירקנדלפ
י'צ-יאט
ףוגה בוטיחו בוציע חותיפ
הגוי
תימצע הנגה
רשוכ ירדחב הכרדהו הלעפה
הכילה
(טרופסהו ףיכה ימיב אמגודו תורכה ירועיש תויהל םילוכי הלא םיגוח)

תפתושמ תיתייווח תוליעפ תרוצ םנה ףיכהו טרופסה ימי
.הישנא םעו רובע עצבל הלוכי הרבח רשא רתויב תוחלצומהמ
תורגסמלו הרבחה ילתוכל ץוחמ ךרענ ףיכהו הלעפהה םוי
רורחשל תידוחיי תונמדזה הווהמו םייתרגשה הדובעה ילהונו
שוביגהו םיישיא-ןיבה םיסחיה קוזיח ,הריווא רופיש ,םיחתמ
.יתרבחה

םוצע ונה ףיכה ימיב ונידי לע עצומה תויוליעפה ןווגמ
:תואבה תויוליעפה תא ,ראשה ןיב ,ללוכו ,ידוחייו

,י'צ-יאט ,הגוי ןוגכ םידחוימ םיגוחב תורכיה ירועיש
;זיירקנדלפו תימצע הנגה  
;םיילותיה םיעפומו תומגדה ,םידליל תודחוימ תולעפה
;םיקחשמו תויופילא תויורחת ,שפונ ינקתמ ,תודחוימ תולעפה
;םיאשונ ןווגמב תואצרה
;תומגדהו תויאופר תוקידב
;םיידוחיי םינתיבו תוניפ
....דועו דועו םימ תויוליעפ

,הרבחה תופדעה י"פע םיעבקנ קיודמה ובכרהו עוריאה הנבמ
רודיבו יאווה תווצב תוולמ תויוליעפה .הביצקתו הינייפאמ
ףיכו לביטספ לש הריווא תריציל םיעייסמ רשא הקיסומו
.תימוימויה תואיצמהמ קותינלו


תאו ויפתתשמל תחכשנ יתלב היווח ונה הזכש לביטספ-םוי
םשוביגלו הרבחה ישנא לרומל תויבויחה ותמורתו ויתועפשה
לביטספ םוי .וירחא םיכורא םישדוח ךשמ שיגרהל היהי ןתינ
,הרבחה לש ישונאה ןוהב החוטב העקשה ונה OneforOne לש
.הישנא לש תונמאנבו היצביטומב ןוירפב ,תלוכיב


תיטרפ הכרדהל זכרמה OneforOne דובכל
03-6956148 סקפב וא ינורטקלא ראוד תועצמאב

:ב םיניינעתמ וננה
תינפוג תוליעפ יגוח תלעפה
.ףיכו טרופס םוי עוריא תקפה
םואית םיפסונ םיטרפ תלבקל םדקהב רשק ונמע רוציל אנ
.אשונב השיגפ   

:םש
:החפשמ
:הרבח
:דיקפת
:תבותכ

:'לט
:סקפ