תיבב ךלצא ישיא ןמאמ
.לודגבו ספת רבכ הז ץראב םג
,תישיא ,תיטרפ הכרדה .םיצוריתה ורמגנ
,םיגוח ןווגמב ,ךל תוחונה תועשב ,ךתיבב
.ךל םימיאתמה ישוקה תגרדבו בצקב


ונתיאמ ךסוח הז .ףתושמ יוליב שממ הז"
ןמאמה .הדובע םוי ירחא ןוכמל הצירה תא
רבכ ונחנא ,םירזיבאהו תולוקשמה םע עיגמ
".רשוכל םיסנכנ רשיו ,טרופס ידגבב םיכורד
תונורחא תועידי תועש 24 - יראמד תלצבח
תא איבמ תיטרפ הכרדהל זכרמה"
ךרדב התיבה תינפוגה תוליעפה
"...ירשפא ץורית לכ תלטבמש
בירעמ עובשפוס - עבג ילנ

דוע אוה ןאו רופ ןאו"
הקירמא המכ דע החכוה
הכרדה .ונילא תברקתמ
,תינטרפ ,תישיא ,תיטרפ
העשב ,דרשמב וא תיבב
ישיא ןמאמ םע םירוחבש
המיאתמ םינומיא תינכת יפלו
"השדחה הרושבה איה
השאל - ירא ןב הילד


המיאתמה הבושתה תא רחב - תובושתו תולאש

?ןמאתהל ךירצ עובשב םימעפ המכ

?םירירש חותיפו בוטיח ,קוזיח וא יבוריא ןומיא :ףידע המ
;העונתב הלעפהו תולמעתה - ךרה ליג

;המיחל תויונמוא - םיריעצו רעונ ,םידלי

;י'צ-יאט/ הגוי - ישפנ חתמ

;תימצע הנגה - תוריעצ

;היזרהה תינכת - לקשמ ףדוע

;י'צ-יאט / תולמעתה - םירגובמ

;םיינולס םידוקיר - הנותח ינפל

;היזרהה תינכת / הדיל רחאל תולמעתה - הדיל רחאל םישנ

;גוזב םינומיא םע םיישיא םינומיא בלשל ,רשוכ - םיאושנ תוגוז

;זיירקנדלפ / רדנסכלא - תוידפוטרואו בג תויעב

;םצע הנוב תולמעתה בולישב רשוכ - ןדיס ןדבא

;"ןורחאה עגרה לש היזרהה תינכת" - עוריא תארקל לקשמ ףדוע:תיללכ תינפוג תוליעפ
בוטיחו בוציע ,חותיפ ;ינפוג רשוכ
;יבוריא ;תוחיתמ ;הגוי ;ףוגה
תולמעתה ;תיתואירב תולמעתה
תטיש ;זיירקנדלפ ;םצע הנוב
;םירגובמ תולמעתה ;רדנסכלא
תולמעתה ;הדיל רחאל םישנל רשוכ
.גנוק-י'צו י'צ-יאט ;םידלילו ךרה ליגל
:המיחל תויונמוא
;תבלושמ המיחל :ידנליאת ףורגא
;וסטי'ג-ופנק ;תימצע הנגה ;הטארק
.י'צ-יאט;יאק-ןי'גמ

ליגל הביציו העונת :העונתו דוקיר
;60 - ה תונשו םיינולס םידוקיר ;ךרה
תוגוזל הנכה ;םיאקירמא םורד םידוקיר
.(ןטב ידוקיר) יחרזמ לוחמ ;הנותח ינפל

:הנושאר השיגפ םואיתו המשרהל
תיטרפ הכרדהל זכרמה OneforOne דובכל
03-6956148 סקפב וא ינורטקלא ראוד תועצמאב

ןויסינ רועיש ןימזהל שקבא

:גוחל

:םויל

:ךיראתב


:העשב

סנכית הנמזהה ;תוחפל שארמ םימי 3 ןויסינ רועיש ןימזהל שי***
***זכרמהמ ינופלט רושיא תלבק רחאל קר ףקותל


הנושאר ץועיי תשיגפל דעומ ימע םאתל םישקבתמ םכנה
.היזרהה תינכת תרגסמב   
םיפסונ םיטרפ תלבק ךרוצל ינופלט רשק ימע רוציל םכשקבא
תינפוג תוליעפ יאשונב יעוצקמ רמוח םכמ לבקל חמשא
.םישדח םיעצבמו תויוליעפ ,םיגוח רבדב םינוכדע ןכו היזרהו   
,הנוזת םי/אשונב ייתולאש לע בישהל ולכות םא םכל הדוא
:תינפוג תוליעפו היזרה   
:םש
:החפשמ
רכז
הבקנ
:ןימ
:הדיל ךיראת

:תבותכ
:בוחר
:'סמ
:בושי


:דוקימ


:'לט
:סקפ:תובושת
?ןמאתהל ךירצ עובשב םימעפ המכ
תא תלרטנמ ןומיאל ןומיא ןיב תוממי 4 - מ רתוי לש החונמ
םיבייח ןכ לע .ףוגה לע ןומיאה לש תויבויחה ויתועפשה
אשונב ושענש םינוש םירקחממ .עובשב םיימעפ תוחפל ןמאתהל
םע הלוע תינפוגה תוליעפה לש תויביטקפאה תדימ יכ הלוע
.םינומיאה תורידת

?םירירש חותיפו בוטיח ,קוזיח וא יבוריא ןומיא :ףידע המ
תא רפשמ ךכבו םירירשה קוזיחל םרוג תודגנתה דגנכ ןומיא
םזילובטמה תא הלעמ ,דלשה תוכרעמ לע ןגמ ,העונתהו הביציה
הארמה תא רפשמ ,(תוירולקה תפירש בצק ירק ,םירמוחה ףוליח)
איבמ הז ןומיא גוס .ימצעה ןוחטיבהו יומידה תא ךכמ האצותכו
.םצע הנוב תולמעתהל סיסבה תא הווהמ אוהו תומצעה קוזיחל

קוזיחל איבמ יבוריאה ןומיאה
המישנה ,בלה תוכרעמ חותיפו
דוקפתה רופישל ךכבו ,םדהו
ץרמה תאלעהל ,ימוימויה
תופייע תייחדלו היגרנאהו
.םויה ךלהמב
תא דחא םימילשמ ןומיאה יגוס ינש
םייחרכה םיביכרמ םיווהמו ינשה
.יללכה ינפוגה רשוכהמ םידרפינ יתלבו

ןונגסב םירירש חותיפ - םירירש "חופינ"מ ששחה יבגל
םירבגה םיטעמו הקיטנגל רושק "םלוע רמ" תויורחתב םירחתמה
רידנ .וירבחו רגנצרווש ידממל םירירש חתפל םילגוסמ רשא
"םיירבג םירירש" חתפת השיאש ,ירשפא יתלב טעמכ דע ,רתויב
.םידחוימ םינומרוהב שומיש אלל